POZOR! Velkou novinku přináší tato výzva pro největší operaci 4.1.1. investici do zemědělských podniků – v projektech záměru a) a b) do 1 mil. Kč- jako způsobilý výdaj dotace se berou náklady na zpracování dotace externí firmou.

Tabulka níže referuje o jednotlivém plánované uvolnění peněžních prostředků.

Operace Dotace v tis. Kč
4.1.1. Investice do zemědělských podniků 2 548 400 Kč
4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 756 200 Kč
4.3.2. Lesnická infrastruktura 268 600 Kč
8.6.1. Technika a technologie pro hospodářství 221 300 Kč
16.x.x. Spolupráce 819 300 Kč

Příjem žádosti

Od 11.10.2016 do 31.10.2016

Novinky

 • Případné povolení stavebního úřadu musí být již platné v době podání žádosti o dotaci!
 • Zkrácení administrativních lhůt
 • Zkrácení lhůt pro předložení příloh k výběrovému /zadávacímu řízení.

Novinky 4.1.1. Investice do zemědělských podniků

 • Zařazení běžných strojů (traktory apod.) do podpory v projektech záměrů a) a b) do 1 mil Kč
 • Zařazení strojů pro precizní zemědělství, strojů s půdoochrannou funkcí a strojů přispívajících ke snížení emisí NH3
 • Rozšížení podpory v záměrech a) a b) o náklady na zpracování žádosti o dotaci a na stavební dokumentaci
 • Možnost navýšení míry dotace o 10% pro začínající zemědělce s historií méně než 5 let pro všechny velikosti podniku

Novinky 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • V záměru a) zvýšení minimálního podílu zemědělské prvovýroby na 45 %
 • Zrušení marketingu v rámci ZV a maximální limity v rámci některých ZV

Novinky 4.3.2. Lesnická infrastruktura

 • Možnost podání více žádostí o dotaci (v rámci jiných obvodů)
 • V rámci 1 žádosti realizovat pouze 1 způsobilý úsek lesní cesty
 • Projektová dokumentace musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6108

Novinky 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství

 • stavební náklady pro lesní školkařskou činnost
 • Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví