Detaily dotací

POVEZ II - Podpora odborného vzdělání zaměstnanců. Doporučujeme!

Finanční podpora ve výši až 85 % nákladů spojených s poskytnutí vzdělání pro podniky, které mají zájem o investici do vzdělání svých stávajících či potenciálně nových zaměstnanců. Další velkou výhodou této dotace jsou refundace mezd vyučovaných zaměstnanců a to dokonce vč. odvodů zaměstnavatele (superhrubá mzda).

Nízkouhlíkové technologie, Výzva II a III - pořízení elektromobilu

Pokud uvažujete o koupi elektromilu pro své podnikání, určitě stojí za to zvážit možnost nákupu tohoto stroje. Oprávnění žadatelé jsou jak malí podnikatelé či taxislužby, tak i velké podniky. Příjem žádostí pro II. Výzvu končí v květnu 2016 a III. výzva se plánuje vyhlásit již ke konci roku 2017.

Sociální podnikání II a II pro SVL- VÝZVA Č.43 a č.44

OPPIK- Technologie výzva VI. a V. Připravte se!

Finanční podpora ve výši až 45 % nákladů spojených s nákupem nových strojů, technologických zařízení a vybavení vč. nutného softwaru. Výzvy budou vyhlášeny již v říjnu 2016 a bude o ně veliký zájem, proto neváhejte a připravte se s námi na tento projekt včas!

NEMOVITOSTI - Výzva II, PŘIPRAVTE SE!

Dotace určená pro malé a střední podnikatele pro modernizaci výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield . Pokud přemýšlíte nad tímto záměrem, neváhejte a kontaktujte nás. Připravíme společně žádost tak, aby byla podána v co nejkratším čase - alokovaná podpora bude ve výši 950 mil Kč a bude o ni veliký zájem. Nenechte se předběhnout a připravte se na tuto podporu včas. Podpořeny budou projekty pro firmy s konkrétními CZ-NACE, které budou vyhlášeny společně s danou výzvou. Při kontaktování naší společnosti prosím tedy i o sdělení Vašeho CZ-NACE.

Školicí střediska – Výzva II pro MSP

Dotace určená pro malé a střední podnikatele pro rekonstrukci a výstavbu školících středisek a vzdělání zaměstanců. Finanční podpora je ve výši 50% způsobilých nákladů a každý žadatel je oprávněn podat až 4 žádosti. Pokud zamýšlíte vytvoření těchto prostor do budoucna, je k tomu nyní jedinečná příležitost. Při kontaktování naší společnosti prosím také o sdělení Vašeho CZ-NACE.

ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA II

Aktuální II. výzvu OPPIK pro malé, střední a velké podniky lze mimo jiné využít na zateplení obvodového pláště budovy podniku, výměnu a renovaci otvorových výplní, anebo lze také využít na další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy či k instalaci vzduchotechniky. Minimálně lze získat 500 000 Kč! Pokud máte zájem v rámci této výzvy podat žádost o podporu, neváhejte a kontaktujte nás!

Nové pracovní příležitosti – společensky účelné pracovní místo NoPP -SÚPM

NoPP -SÚPM - finanční podpora organizace až na 12 měsíců- na společensky účelné pracovní místo. Organizace tak získá pracovní sílu, která bude částečně dotována z rozpočtu EU a ČR a zvýší tak svou výkonnost při zanedbatelném zvýšení provozních nákladů.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - PRV 2014-2020 – chystané 3. kolo- doporučujeme!

Již od 1.8.2016 byly odhaleny informace k 3. kolu. Programu rozvoje venkova. Podpořeny budou investice do zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Dále budou uvolněny prostředky na spolupráci.

3.kolo- 4.1.1. Investice do zemědělských podniků - Dotace na zemědělské stroje

Finanční podpora ve výši až 60 % pro inventování v živočišné i rostlinné výrobě. Cílem dotace je snížení provozních nákladů, zvýšení jakosti výrobků, zvýšení účinnosti výrobních faktorů, obnova a modernizace strojů

3.kolo- 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Finanční podpora ve výši 40 % na zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti v oblastech zpracování zemědělských produktů- tedy podpora zařízení souvisejících se zpracováním a uvedením na trh jednotlivých výrobků.

3.kolo- 4.3.2. Lesnická infrastruktura

Finanční podpora ve výši až 80 % na rekonstrukci a budování lesnické infrastruktury pro zvýšení kvality a hustoty lesních cest (tedy výstavba nových či rekonstrukce stávajících). Zohledněn bude omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

Dotované úroky z úvěru a podpora pojištění

Dotace části úroků z úvěru pro zemědělské podnikatele od PGRLF (Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu). Pokud zamýšlíte realizovat jakýkoliv podnikatelský záměr, rozhodně se zamyslete nad touto variantou dotace. Další možností využité podpory tohoro fondu je kompenzace pojistného určeného na zemědělské pojištění určitých druhů zemědělských produktů.

PODPORA AGROTURISTIKY- 6.4.2

Finanční podpora ve výši až 45 % nákladů spojených s obnovou či novou výstavbou nízkokapacitních ubytovacích zařízení a zařízení s ním souvisejících - hardware /software, sportoviště, stravovací zařízení (ne však samostatně) apod. Cílem je diverzifikovat činností zemědělců a podpoře širšího využití zemědělských farem. Způsobilé výdaje mohou dosáhnout výše od 200 tis. Kč do 10 mil. Kč. Jedná se o sekci v rámci programu Rozvoje venkova PRV 2014-2020.

Nové pracovní příležitosti – veřejně prospěšné práce NoPP -VPP

Finanční podpora organizace na dlouhodobě nezaměstnané občany z úřadu práce po dobu až 2 let.

Vzdělání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

Finanční podpora ve výši 100 %. Zvýšení šancí a možností uchazečů a zájemců o zaměstnání pro nového zaměstnání či změnu stávajícího. Můžete tak díky podpoře státu změnit svůj život k lepšímu. Jedná se o dotované doplnění kvalifikačních či osobnostních předpokladů, jež jsou požadovány zaměstnavateli, nebo jsou nutné k zahájení samostatné výdělečné činnosti.

ZÁRUKY PRO MLADÉ / CESTA PRO MLADÉ

Pomoc mladým lidem k získání praxe. Za mladé se považují uchazeči o zaměstnání do 29 let. Pokud jste evidován na ÚP po dobu min. 3 měsíců, neváhejte a využijte tento program- rádi Vám s ním pomůžeme a povede Vás správným směrem za vytouženou praxí.

Podpora začínajícího podnikatele - až 80 000 Kč

Finanční podpora ve výši až 80 000 Kč (dle krajů atd) na zahájení podnikání. Zvýšení šancí začínajících podnikatelů na prosazení se na trhu a podporu udržitelnosti v těžkých začátcích podnikání. Poskytovaná je úřadem práce pro uchazeče o zaměstnání, kterým se nedaří získat vhodné zaměstnání.